Czy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 1850,00 zł brutto pozwala przedsiębiorcy (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00) na opłacanie tylko składki zdrowotnej z działalności gospodarczej?

 

W przedstawionej sytuacji nie ma takiej możliwości. Kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00 wskazuje, że przedstawiona w pytaniu osoba podlega ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, tzn. obowiązująca ją minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności wynosi w 2016 r. 2433 zł. Jest to najniższa podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców.

 

W sytuacji gdy miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom społecznym podlegają obowiązkowo osoby, które posiadają określony tytuł do ubezpieczenia wskazany przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Od 1 stycznia 2016 r. dla osób, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota i osoby te podlegają temu ubezpieczeniu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowić suma:

● przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, za pełne miesiące

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są regulowane za pośrednictwem przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i stosownych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

 

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wiele wątpliwości pojawia się w sytuacji korygowania tzw. zadeklarowanej podstawy wymiaru składek. Ostatni artykuł jaki pojawił się w "Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014" dosyć dobrze charekteryzuje ten temat. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

"Osoba prowadząca pozarolniczą działalność zadeklarowała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień 2014 r. w kwocie wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek jaka obowiązuje prowadzącego działalność. Następnie za część tego miesiąca pobrała zasiłek chorobowy. Czy w tej sytuacji ma prawo do pomniejszenia zadeklarowanej uprzednio podstawy wymiaru składek