Wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w tym kary za niepłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itp.) podlegają przymusowemu dochodzeniu. Dlatego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek, odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, opłaty dodatkowej oraz opłaty prolongacyjnej podlegają postępowaniu egzekucyjnemu w administracji lub egzekucji sądowej.