Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika odsetki za zwłokę na zasadach i wysokości określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm).
Na podstawie art. 23 ust 1a ww. ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie nalicza odsetek za zwłokę jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.


Zgodnie z art. 53 § 3 oraz 55 § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, płatnik jest zobowiązany do obliczania odsetek, bez wezwania Zakładu, oraz ich wpłaty wraz z kwotą należności głównej. Odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie od nieopłaconych należności za każdy okres rozliczeniowy.


Odsetki za zwłokę nalicza się za okres:

  • od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności należności,

  • do dnia wpłacenia gotówki w placówce pocztowej, w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo do dnia obciążenia rachunku bankowego płatnika lub rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej lub rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej kwotą składki włącznie.

Podstawa prawna:

Art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 53 i art. 55 ustawy Ordynacja podatkowa

 

Serwis ZUSIK.pl