Zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Wydając interpretację w zakresie podlegania ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji jednoczesnego podlegania ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia na umowę o prace np. w firmie słowackiej (praca wykonywana na Słowacji) ZUS, co sam podkreśla, nie dokonuje rozstrzygnięcia