Zgodnie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kto jako płatnik składek lub osoba zobowiązana do działania w jego imieniu:

  • nie dopełnia obowiązku terminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

  • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,

  • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,

  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

  • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,

  • nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie określonym w art. 41 ust. 7,

  • nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2.

podlega karze grzywny do 5000 zł,

Tej samej karze grzywny podlega również ten, kto dopuszcza się wymienionych czynów przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawa prawna:

Art. 98 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Serwis ZUSIK.pl