Czy część składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników finansowana przez zakład pracy stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

{akeebasubs 1 || 2}Nie. Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowiąCzy wygrana w konkursie organizowanym przez spółkę/pracodawcę/zleceniodawcę powinna zostać włączona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców ?

Nie. Zgodnie z art. 18 ust. l ww. ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art.6 ust. l pkt 1-3 i pkt 18a (a więc między innym pracowników) stanowi przychód, o którym mowa w art.4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust.l a i 2, ust.4 pkt 5 i ust. 12.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala się zgodnie z ust.l, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia

Czy mam obowiązek uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości zaliczki wypłaconej pracownikowi na poczet przyszłego wynagrodzenia?

 

Tak. Zgodnie z treścią art. 18 ust. l i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób będących m.in. pracownikami stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 199lr. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 361 późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • przychodów wymienionych w §2 rozporządzenia Ministra Pracy i

Czy w sytuacji zatrudnienia u byłego pracodawcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej o zupełnie innym charakterze usług w wymiarze ½ etatu mogę nadal korzystać z możliwości opłacania ulgowych składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnosząc się do powołanego we własnym stanowisku w sprawie art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wyjaśnia, iż powołany przepis w ustępach od 1 do 8 rozstrzyga obowiązek ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do osób spełniających warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów jednocześnie. Stosownie do art. 9 ust. la powołanej ustawy

Czy wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ?

{akeebasubs 1 || 2}

Tak. Zgodnie bowiem z treścią art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i