Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca zatrudniający  pracowników w innym wymiarze czasu pracy niż pełny, a wykonujących prace o szczególnym charakterze, ma obowiązek opłacania za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). W sytuacji, kiedy pracownik sporadycznie wykonuje prace o szczególnym charakterze, składka na FEP nie jest należna, ale pod pewnymi warunkami, tj. gdy prace te nie zaliczają się do jego podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz z zakresu obowiązków, jeśli pracownik ten nie został ujęty w ewidencji osób zatrudnionych przy pracach o szczególnym charakterze, a stanowisko, na którym jest zatrudniony, nie figuruje w

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania z tego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. W niektórych sytuacjach może jednak skorzystać ze zwolnienia w jej opłacaniu. Tego rodzaju ulga została przewidziana dla osób z prawem do renty i emerytury, których świadczenie jest stosunkowo niskie i które z własnej działalności uzyskują niewielkie dochody. Ze zwolnienia może również skorzystać przedsiębiorca niepełnosprawny.

 

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczy z definicji każdego przedsiębiorcy. Nawet jeśli ze względu np. na zbieg tytułów do ubezpieczeń osoba prowadząca działalność pozarolniczą jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne (nie

Zgodnie z (obowiązującym od sierpnia 2005r.) art. 18a, ust. 1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy, tj. osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Z kolei dyspozycja treści ust, 2 art. 18a powołanej ustawy o systemie

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i od kilku miesięcy zatrudniam w ramach umowy zlecenia osobę, dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Do tej pory nie opłacałem za ww. zleceniobiorcę składek na Fundusz Pracy. Czy nie doszło ostatnio do zmian przepisów i obecnie powinienem odprowadzać tę składkę od zawartego zlecenia?

 

Nie. Przepisy regulujące zasady opłacania składek na Fundusz Pracy nie uległy zmianie. Zleceniodawcy będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika nadal nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorców. Potwierdził to ZUS w swoim stanowisku z 7 kwietnia 2015 r.

 

Czy wypłata pracownikom dodatkowych odpraw w związku z wygaśnięciem stosunku pracy rodzi obowiązek odprowadzenia od nich składek na ubezpieczenie społeczne?

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia