Czy możliwym jest wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody jubileuszowej wypłaconej pracownikowi, w przypadku, gdy pomiędzy nabyciem uprawnienia do kolejnej nagrody nie minął okres pięcioletni?

{akeebasubs 1 || 2}
Tak. Zgodnie z treścią art. 18 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U- z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, pozn. zm.).

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłatyCzy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy uwzględnić wartość przekazanych pracownikowi kuponów żywieniowych z przeznaczeniem na zakup posiłków?

{akeebasubs 1 || 2}
Tak.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składekCzy koszt szczepień ochronnych przeciwko grypie sfinansowany ze środków pracodawcy dla pracownicy pobierającej przez cały miesiąc zasiłek macierzyński stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

{akeebasubs 1 || 2}
Nie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, W myśl natomiast art. 18 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osóbCzy przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od zwracanych osobom wykonującym umowy zlecenia kosztów podróży odbywanych w celu należytego wykonywania zlecenia samochodami nie będącymi własnością zleceniodawcy?

{akeebasubs 1 || 2}
Tak.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. l ustawy z dnia 1-3 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób .fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307).Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą przystępująca jednocześnie do nowo utworzonej spółki z o.o. musi opłacać dodatkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu posiadania udziałów w wieloosobowej sp. z. o.o.?

{akeebasubs 1 || 2}
Nie.
Przepis art. 82 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa ust.5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Wśród rodzajów działalności art.82 ust.5 nie wymienia bycia