Od 1 grudnia 2015 r. zadłużeni płatnicy będą mogli łatwiej przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia składkowego i uzyskać zgodę ZUS na rozłożenie zaległości na raty. Najważniejszą i najkorzystniejszą dla płatników zmianą jest zniesienie warunku opłacenia pełnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne przed przystąpieniem do układu ratalnego. Spełnienie tego warunku było niemożliwe dla większości zadłużonych firm, co zamykało im drogę do ratalnej spłaty zadłużenia i niejednokrotnie przesądzało o ich bankructwie.

 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 689) wprowadza zasadę, zgodnie z którą zaległość składkowa może być rozłożona na raty w całości (w zakresie ubezpieczeń społecznych), bez konieczności wcześniejszego, jednorazowego uregulowania zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne. Jak informuje ZUS, od 1 grudnia 2015 r. rozłożeniu na raty będą zatem podlegać:

● cała należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

● zaległe składki na FGŚP, Fundusz Pracy i FEP.

Omawiana nowelizacja wprowadza analogiczną zmianę w zakresie odroczenia terminu płatności składek. Nie mówimy w tym przypadku o zaległości, ponieważ odroczenie terminu płatności jest ulgą, której ZUS może udzielić płatnikowi, zanim jeszcze pojawi się zadłużenie, gdy firma przewiduje przejściowe problemy z płynnością finansową. Aby nie popaść w długi, płatnik może zwrócić się do ZUS o zgodę na opłacenie bieżących składek w późniejszym terminie (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2015 r.). Również w takiej sytuacji płatnik nie będzie miał obowiązku dokonania pierwszej dużej wpłaty – odroczenie terminu płatności dotyczy tych samych należności, których dotyczy układ ratalny.

Swoistą rekompensatą dla osób ubezpieczonych, których składki nie zostały terminowo opłacone w wyniku zawarcia układu ratalnego (lub odroczenia terminu płatności), jest nowy zapis dotyczący kwot z tytułu opłaty prolongacyjnej, którą zobowiązani są opłacać zadłużeni płatnicy. Opłata prolongacyjna, pobierana od zadłużonego płatnika, w nowym stanie prawnym będzie przekazywana do OFE (w przypadku ubezpieczonych, którzy do niego należą) oraz zapisywana na indywidualnym subkoncie prowadzonym przez ZUS. Na konta ubezpieczonych przekazywane są również wyegzekwowane od płatników odsetki za zwłokę. W tym zakresie nic się nie zmieniło w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów (art. 23 ust. 2 ustawy systemowej). Zarówno opłata prolongacyjna, jak i odsetki za zwłokę powiększą zatem kapitał osoby ubezpieczonej, gromadzony na jej przyszłą emeryturę. Częściowo zrekompensują więc okres, kiedy należne składki nie przynosiły zysku osobie ubezpieczonej na koncie w OFE lub subkoncie w ZUS.

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 22 / 2015 z 2015-11-20

ZUSIK.pl