Na stronie ZUS możemy przeczytać, że; cyt. „wobec niesolidnych dłużników Zakład Ubezpieczeń Społecznych może stosować instrumenty wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”. Określenie niesolidny dłużnik nie jest chyba trafionym określeniem, ale jeśli ZUS chce używać nomenklatury negatywnej w stosunku do płatników składek nie będziemy go w tej kwestii pouczać. My wolimy określenie płatnik, który stracił płynność finansową wobec ZUS lub po prostu dłużnik.

Niemniej jednak faktem jest, że ZUS jako instytucja ma prawo do wymierzania kar i sankcji płatnikom składek, którzy za pewien okres czasu posiadają zaległości w opłacaniu składek.

Do podstawowych narzędzi należą:

 • wystąpienie do sądu z wnioskiem o ukaranie karą grzywny,

 • naliczenie odsetek za zwłokę,

 • wymierzenie opłaty dodatkowej,

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,

 • zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego,


ZUS ma prawo także na podstawie innych niż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych możliwości karania dłużników, należą do nich w szczególności:

 • złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego,

 • zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego,

 • wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji,

 • wykluczenie wykonawcy z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z zaleganiem w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

 • zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 • złożenie wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym


Z kar wymienionych w punktach od 6 do 11 najczęściej stosowane jest zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego,

Serwis ZUSIK.pl