Od wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy istnieje obowiązek naliczenia składek i odprowadzenia ich do ZUS. Zleceniobiorca może pozostać w rolniczym ubezpieczeniu społecznym w KRUS pod warunkiem, że przychód osiągany z umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym nie będzie przekraczać kwoty 925 zł (w 2016 r.). Uzyskanie wyższej kwoty powoduje wyłączenie go z obowiązkowych ubezpieczeń w KRUS.

Samoistna umowa zlecenia (tzn. taka, której nie towarzyszy inny tytuł do ubezpieczeń) jest tytułem do następujących ubezpieczeń:

● obowiązkowych – emerytalnego, rentowych i wypadkowego, oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

● zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2016 r. od wynagrodzeń wypłacanych

 

Tak, w takiej sytuacji należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne również od umowy zlecenia. Status studenta ani jego wiek nie zwalniają w tym przypadku pracodawcy z obowiązku opłacania składek od przychodu takiego zleceniobiorcy. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy zlecenia należy zsumować z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i łącznie oskładkować na zasadach mających zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy.

 

Umowa o pracę jak też umowa zlecenia wykonywane na terytorium Polski są tytułami do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego. Jednak o ile w przypadku stosunku pracy nie ma żadnych wyjątków w zakresie oskładkowania i każda umowa o

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I UK 389/14 indywidualny wykład mający cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, odnoszący się do wiedzy i szczególnych predyspozycji wygłaszającego, może być przedmiotem umowy o dzieło, a tym samym  wynagrodzenie z tego tytułu nie podlega oskładkowaniu.

 

Firmy, i tu należy podkreślić, że nie tylko szkoleniowe, bardzo często korzystają z pomocy specjalistów w danej dziedzinie z którymi zawierają umowy o dzieło na wygłoszenie wykładu czy też przeprowadzenie określonego szkolenia.

 

 W ostatnich kilku latach charakter ww. umów nader często kwestionował ZUS.

 

Według Zakładu umowy na

Czy dla ZUS żona przedsiębiorcy będzie osobą współpracującą w prowadzonej przez niego działalności, czy też będzie mógł ją zatrudnić jako zleceniobiorcę i opłacać składki do ZUS od ustalonego w umowie zlecenia wynagrodzenia?

Nie.

 

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 5 tejże ustawy - obowiązkowo

Czy adwokat mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a prowadzący indywidualnie kancelarię adwokacką powinien zostać objęty ubezpieczeniem społecznym na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ?

Cytowany przepis art. 8 ust. 6 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach społecznych wyodrębnia spośród osób prowadzących pozarolniczą działalność osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu. Wspomniana ustawa nie definiuje jednak pojęcia „wolny zawód”. W art. 8 ust. 6 pkt 3 lit. a odsyła jedynie do rozumienia, jakie temuż pojęciu nadano przepisem art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r, o zryczałtowanym podatku dochodowym od