Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 4161,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2023)

Składki od stycznia 2023 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 1316,54 zł

1214,60 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne

ustalane indywidualnie

ustalane indywidualnie

Fundusz Pracy

101,94 zł

101,94 zł

*kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67 % obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. 

Od 1 stycznia 2018 roku płatnik składek będzie opłacał wszystkie składki, czyli na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych jednym przelewem na jeden rachunek bankowy.   W przelewie nie trzeba podawać dodatkowych informacji, m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w okresie 01/2023 - 06/2023 roku opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 1047,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie 01/2023 do 06/2023.).

Składki od stycznia 2023 do czerwca 2023

Rodzaj składki, konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 331,26 zł

305,61 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne

ustalane indywidualnie

ustalane indywidualnie

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w okresie 07/2023 - 12/2023 roku opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 1080,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie 07/2023 do 12/2023.).

Składki od lipca 2023 do grudnia 2023

Rodzaj składki, konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

 341,72 zł

315,26 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne

ustalane indywidualnie

ustalane indywidualnie

 Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.

Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

  • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

  • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

 

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za dany miesiąc kalendarzowy rozliczane i opłacane są w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

  • do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

  • do 20. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.

 

ZUSIK.pl