Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego do celów emerytalnych.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkiem od tej zasady jest przyznanie zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego vide: art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Od 1 grudnia 2015 r. zadłużeni płatnicy będą mogli łatwiej przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia składkowego i uzyskać zgodę ZUS na rozłożenie zaległości na raty. Najważniejszą i najkorzystniejszą dla płatników zmianą jest zniesienie warunku opłacenia pełnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne przed przystąpieniem do układu ratalnego. Spełnienie tego warunku było niemożliwe dla większości zadłużonych firm, co zamykało im drogę do ratalnej spłaty zadłużenia i niejednokrotnie przesądzało o ich bankructwie.

 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 689) wprowadza zasadę, zgodnie z którą zaległość składkowa może być

W powyższej sytuacji należy stosownie do pouczenia zawartego w decyzji odmownej złożyć w wymaganym terminie odwołanie do sądu.

 

Niestety zdarza się, że ZUS odmówi prawa do np. zasiłku chorobowego z powodu wykorzystania okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni.

W takiej sytuacji ZUS powołuje się na art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Powyższe działania organów rentowych należy traktować jako uchybienia i zaniedbania mające bezpośredni wpływ na błędne ustalenie przez ZUS wykorzystanego okresu zasiłkowego a tym samym wydanie decyzji w oparciu o błędne dane i błędnie ustalony okres

ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić zasiłek niezwłocznie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Niekiedy termin wypłaty może być dłuższy, np. gdy ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jeśli opóźnienie w wypłacie jest nieuzasadnione i nastąpi z przyczyn dotyczących ZUS, będzie on zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych.

 

ZUS jako płatnik zasiłku wypłaca zasiłki na bieżąco, po stwierdzeniu uprawnień (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Zasiłki wypłaca się jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków

Pracownik chorował w okresie 12-31 maja 2015 roku a następnie od 1-12 czerwca 2015 roku. W wyniku niezgodnego z prawem wykorzystywania okresu niezdolności do pracy ZUS odmówił pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego za okres 12-31 maja.

Biorąc pod uwagę powyższe jaki okres w tym przypadku należy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku ?

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić na pierwszy dzień powstania niezdolności do pracy, czyli na 12 maja 2015 r., z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od maja 2014 r. do kwietnia 2015