Ustawodawca nakłada na ZUS szereg obowiązków, z których jednym z ważniejszych jest prowadzenie rozliczeń składek na kontach płatników. Najważniejszym aktem prawnym regulującym techniczne i merytoryczne kwestie rozliczania kont płatników składek za pomocą systemu informatycznego ZUS, potocznie zwanym aplikacją FW, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.04.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i wypłaconych zasiłków, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

Rozporządzenie reguluje także kwestię kolejności zaliczania wpłat składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz innych należności, do których poboru jest zobowiązany ZUS, w przypadku gdy płatnik składek opłaca je i przekazuje niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tzn. gdy składki opłacane są po terminie lub nie są w ogóle płacone i zachodzi konieczność dochodzenia ich w trybie postępowania egzekucyjnego.

W związku z powyższym, zwracamy szczególna uwagę, aby w sytuacji kiedy mają Państwo do czynienia z rozliczeniami wykonanymi przez ZUS, a ściślej mówiąc z wydrukami prowadzonych rozliczeń, zwracać szczególną uwagę na następujące elementy: