Na prośbę abonentów Serwisu przedstawiamy szersze opracowanie dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – w zakresie prawa pracy, ustaw podatkowych oraz rozliczania składek ZUS.

Zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wynikające z przepisów prawa pracy

Jednym z niezbywalnych praw pracowniczych jest prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zasadniczo powinien on być wykorzystany w naturze, jednak w razie jego niewykorzystania z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje w zamian ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.). Dniem wypłaty takiego świadczenia powinien być ostatni dzień zatrudnienia.