Fakt niepłacenia należnych składek w terminie wywołuje określone konsekwencje. Z jednej strony ZUS nalicza odsetki za zwłokę – tu nie ma żadnych odstępstw. Z drugiej strony, ZUS może, ale nie musi, wymierzyć opłatę dodatkową na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Opłata dodatkowa ma charakter tylko i wyłącznie