ZUS prowadzi w stosunku do płatnika składek postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych w postaci egzekucji z rachunku bankowego. Czy mimo to może on z niego dokonywać wypłat i czy ZUS może dochodzić długu z innych jego kont?

 

{akeebasubs 1 || 2}Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego skutkujące zakazem wypłat z niego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia przez ZUS. Obejmuje również kwoty, które nie znajdowały się na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone po jego dokonaniu. Firma nie może wtedy wypłacać z tego rachunku pieniędzy bez zgody ZUS. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Zakaz nie dotyczy wypłat wynagrodzenia zaZUS zajął rachunek bankowy i dokonał zabezpieczenia na nieruchomości. Płatnik składek, chcąc zawiesić egzekucję, wystąpił do ZUS o układ ratalny. Jakie ma szanse?

 

{akeebasubs 1 || 2}W przypadku gdy płatnik zatrudnia pracowników, może on złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jest to dopuszczalne, gdy stara się o spłatę zadłużenia w układzie ratalnym, ale nie może do niego przystąpić, gdy posiada dług z tytułu składek finansowanych przez ubezpieczonych (pracowników). Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ma na celu pomóc płatnikowi w spełnieniu warunków niezbędnych do przystąpienia do układu ratalnego. Zatem jeśli ZUS zgodzi się na układ ratalny, to może takżeCzy ZUS może dochodzić długu np. 900 zł, zajmując nieruchomość należącą do właściciela firmy?

 

{akeebasubs 1 || 2}Tak. Jeśli przedsiębiorca nie płaci składek, ZUS ma prawo dokonania wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika. Jeśli nie ma ona księgi, ZUS może wystąpić do sądu o jej założenie. Zakład ma prawo złożenia wniosku o wpis hipoteki niezależnie od kwoty zaległych składek. To bardzo skuteczny środek i często przez zakład stosowany. Inne formy zabezpieczenia spłaty zaległych składek, takie jak np. egzekucja z wynagrodzenia czy z rachunku bankowego dłużnika są mniej skuteczne. Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej przez ZUS jest doręczona