Z wakacji od ZUS mają skorzystać najmniejsi przedsiębiorcy wpisani do CEIDG - poinformował Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman. Raz w roku przez miesiąc składka ZUS zostanie opłacona z budżetu państwa. Ma to być dobrowolne rozwiązanie - przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Projekt ma trafić do Sejmu w marcu 2024 roku.

 

Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman przedstawił wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów informację o nowym rozwiązaniu, które ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Nowe rozwiązanie ma umożliwić najmniejszym przedsiębiorcom - wpisanym do rejestru CEIDG, skorzystanie raz w roku z miesięcznych

 

15 stycznia 2024 r. do I czytania w komisjach, został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który ma na celu likwidację obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

Celem projektu ustawy jest stopniowa likwidacja uciążliwego obowiązku opłaty składek na ubezpieczenia społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek dla przedsiębiorców. W pierwszym roku jej obowiązywania dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim małych i średnich, a od trzeciego wszystkich przedsiębiorców.

Powyższa zmiana będzie miała pozytywny wpływ na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące ubezpieczenia chorobowego, egzekucji należności do ZUS oraz świadczeń emerytalnych i rentowych

Powyższe wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), której głównym celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz ujednolicenie niektórych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń. Co prawda obowiązuje ona już od 18 września 2021 r., ale większość kluczowych przepisów wejdzie w życie dopiero od nowym roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pozytywna zmiana - Nieopłacenie składek w terminie nie wstrzyma automatycznie

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3010 zł a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. nie może być niższa niż 903 zł (30% x 3010

 

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,70 zł.

Oznacza to, że pensja minimalna wzrośnie o 210 zł w porównaniu z bieżącym rokiem, w którym wynosi 2800 zł. To wzrost o 7,5 proc. Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa wzrośnie o 1,40 zł względem bieżącego roku – z 18,30 zł do 19,70 zł.

Szacuje się, że w 2022 r. płaca minimalna stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które ma być równe 5922 zł.

 

ZUSiK.pl