Od 1 kwietnia 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Mowa o rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).

Tym samym, płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana osobom pobierającym rentę, które nie miały okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do ustalenia tej emerytury w wysokości najniższej emerytury, jest niższa od obowiązujących od terminu waloryzacji nowych kwot najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę tę podwyższa się odpowiednio do kwoty:

  • 1000 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 750 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu

Wysokość wynagrodzenia ustalanego pomiędzy stronami umowy o pracę może być weryfikowana i kwestionowana przez ZUS, jeżeli skutkuje prawem do niewspółmiernie wysokich świadczeń – m.in. zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2017 r. (vide: sygn. P 9/15).

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie o wypłatę zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Podstawa tego świadczenia została ustalona na podstawie zawyżonego - zdaniem ZUS - wynagrodzenia, od którego na krótko przed wypłatą zasiłku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

TK wskazał, że wynagrodzenie powinno odpowiadać kryteriom wskazanym w art. 78 § 1 Kodeksu pracy

Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi rewolucyjna zmiana w zasadach opłacania składek ZUS. Zamiast obecnie stosowanych trzech lub czterech przelewów płatnicy opłacą wszystkie należności na rzecz ZUS jednym przelewem, bezpośrednio na numer rachunku składkowego przyznany indywidualnie każdemu z nich. Zmianie ulegną także zasady zaliczania wpłat na poszczególne fundusze i okresy. Najistotniejsze skutki dla płatników ma regulacja przewidująca opłacanie w pierwszej kolejności należności przeterminowanych.

Obecnie płatnicy składek opłacają składki do ZUS na każde ubezpieczenie albo fundusz odrębnym przelewem, wpisując konkretny numer rachunku bankowego. Do opłacenia należnych składek płatnicy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, a obowiązkiem pracodawcy jest mu go udzielić. Kodeks Pracy określa wymiar przysługującego mu wolnego i wynosi on albo 20 dni (dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat) lub 26 dni (dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat). Ale to nie tylko staż pracy ma tu znaczenie, ma też na to wpływ wykształcenie pracownika i tak do staży pracy wlicza się dodatkowe:

 

  •          3 lata – przy wykształceniu zawodowym,
  •          5 lat - przy średnim technicznym