Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące ubezpieczenia chorobowego, egzekucji należności do ZUS oraz świadczeń emerytalnych i rentowych

Powyższe wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), której głównym celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz ujednolicenie niektórych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń. Co prawda obowiązuje ona już od 18 września 2021 r., ale większość kluczowych przepisów wejdzie w życie dopiero od nowym roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pozytywna zmiana - Nieopłacenie składek w terminie nie wstrzyma automatycznie

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają  składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3010 zł a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. nie może być niższa niż 903 zł (30% x 3010

 

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,70 zł.

Oznacza to, że pensja minimalna wzrośnie o 210 zł w porównaniu z bieżącym rokiem, w którym wynosi 2800 zł. To wzrost o 7,5 proc. Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa wzrośnie o 1,40 zł względem bieżącego roku – z 18,30 zł do 19,70 zł.

Szacuje się, że w 2022 r. płaca minimalna stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które ma być równe 5922 zł.

 

ZUSiK.pl

Składka zdrowotna bez odliczeń

Uchwalony PŁ zlikwiduje od przyszłego roku możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Będzie to dotyczyć wszystkich podatników.

Dla niektórych z nich – konkretnie dla pracowników oraz dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych – przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby o dochodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Ulga dla klasy średniej nie obejmie też podatników, którzy wybiorą liniowy 19-procentowy PIT. Zapłacą oni natomiast niższą składkę zdrowotną – w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali zapłacą

Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek  

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie