Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia będziesz mógł decydować w jakiej formie chcesz ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie. Będziesz też mógł zmienić wcześniej przyjętą formę przechowywania akt pracowniczych.

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w

ZUS coraz częściej kontroluje prawidłowość  wykorzystywania zwolnień lekarskich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przeprowadzane kontrole dotyczą wypłaconych już wysokich zasiłków chorobowych i są przeprowadzane wstecz tzn. obejmują z reguły okres od 2015 roku do nadal.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:

·         w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub

·         czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem

Od 1 kwietnia 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Mowa o rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).

Tym samym, płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana osobom pobierającym rentę, które nie miały okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do ustalenia tej emerytury w wysokości najniższej emerytury, jest niższa od obowiązujących od terminu waloryzacji nowych kwot najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę tę podwyższa się odpowiednio do kwoty:

  • 1000 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 750 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu

Wysokość wynagrodzenia ustalanego pomiędzy stronami umowy o pracę może być weryfikowana i kwestionowana przez ZUS, jeżeli skutkuje prawem do niewspółmiernie wysokich świadczeń – m.in. zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2017 r. (vide: sygn. P 9/15).

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie o wypłatę zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Podstawa tego świadczenia została ustalona na podstawie zawyżonego - zdaniem ZUS - wynagrodzenia, od którego na krótko przed wypłatą zasiłku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

TK wskazał, że wynagrodzenie powinno odpowiadać kryteriom wskazanym w art. 78 § 1 Kodeksu pracy