Czy należy podwyższać podstawę wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców do kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w miesiącach, w których faktycznie wypłacone wynagrodzenie będzie niższe od tej kwoty ?

 

Tak.

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o

Czy w przypadku, gdy praktyka obowiązująca w firmie stanowi, iż w okresach nieobecności w pracy pracownik zachowuje prawo do nabycia premii i premia ta jest mu wypłacana w tych okresach, spółka prawidłowo wlicza tę premię do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe ?

 

 

Tak. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Czy rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ?

Nie.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem

Czy przysługuje mi prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji wykonywania pracy na rzecz byłego pracodawcy – firmy austriackiej w której byłem zatrudniony na umowę o pracę i która odprowadzała za mnie składki do austriackiego systemu ubezpieczeń społecznych ?

 

Tak. W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych

Czy kwota nagrody jubileuszowej wypłaconej w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej nagrody stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ? Wypłata przedmiotowej nagrody w okresie krótszym niż 5 lat wynika ze zmiany wewnętrznych przepisów regulujących prawo na nagród jubileuszowych.

Nie, nagroda o której mowa w pytaniu nie stanowi podstawy wymiaru składek.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 i art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na