Umorzenie składek ZUS w świetle najnowszych zmian przepisów prawa ubezpieczeń.


Składki na ubezpieczenie społeczne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej stanowią istotny – w niektórych przypadkach przeważający – koszt prowadzenia działalności. Dotychczas istniejące regulacje pozwalają w wyjątkowych sytuacjach na umorzenie w całości lub w części istniejących należności ZUS. Wymienione okoliczności to oprócz – co do zasady dość egzotycznej przesłanki całkowitej nieściągalności – również ważny interes płatnika składek. Interes taki występuje, gdy stan majątkowy i rodzinny ubezpieczonego uniemożliwia opłacanie składek. Umorzenie uzasadnia może długotrwała chorobę, kolokwialnie mówiąc ,,brak środków do życia”, poniesienie strat w skutek klęski żywiołowej. Trudno się nie zgodzić, że tego rodzaju pomoc de minimis jest w pełni uzasadniona.

Istniejące regulacje pozwalają również na rozkładanie należności na raty, poprzez zawieranie układów ratalnych. Tym nie mniej w obydwu przypadkach, wnioskodawca powinien wykazać, że spełnia przesłanki do uzyskania owych szczególnych świadczeń, zachowując przy tym minimalne wymogi dla wniosku wskazane w kodeksie postępowania administracyjnego. Istotnym pozostaje również dochowanie ewentualnie zakreślanych przez ZUS terminów.

Abstrahując jednak od powyższego, należy zasygnalizować wprowadzenie przez ustawodawcę nowych rozwiązań dla ubezpieczonych będących płatnikami własnych składek (co do zasady) na ubezpieczenie społeczne, ale w pewnych przypadkach również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Z dniem 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Umorzenie należności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych oraz kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Tzw. ustawa abolicyjna dotyczy osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

  • twórców lub artystów,

  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,

  • wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich.

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r.

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

  • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

  • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

  • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Jednak „ustawa abolicyjna” to nie tylko możliwość umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek za okres od 01/01/1999 do 28/02/2009. Ustawa abolicyjna to przede wszystkim szansa na uporządkowanie przez ZUS konta płatnika składek w zakresie schematu podlegania do ubezpieczeń. Czytaj więcej - Abolicja to znacznie więcej niż umorzenie.

 

 

Serwis ZUSIK.pl