Czy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 1850,00 zł brutto pozwala przedsiębiorcy (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00) na opłacanie tylko składki zdrowotnej z działalności gospodarczej?

 

W przedstawionej sytuacji nie ma takiej możliwości. Kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00 wskazuje, że przedstawiona w pytaniu osoba podlega ubezpieczeniom na zasadach ogólnych, tzn. obowiązująca ją minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności wynosi w 2016 r. 2433 zł. Jest to najniższa podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców.

 

W sytuacji gdy miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia wynosi kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obecnie jest to 1850 zł, przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej. Natomiast z umowy zlecenia obowiązkowa będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. W przedstawionym przypadku nie ma bowiem możliwości wyboru tytułu do ubezpieczeń. Gdyby wynagrodzenie z umowy zlecenia było równe lub wyższe od podstawy wymiaru składek z działalności, wówczas przedsiębiorca miałby prawo wyboru, z którego tytułu będą opłacane za niego składki na ubezpieczenia społeczne – z działalności czy ze zlecenia. Mógłby także zmienić tytuł do ubezpieczeń. Składka zdrowotna zawsze jest obowiązkowa z obu tych tytułów.

 

W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń – umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej oskładkowanej na zasadach ogólnych – zasadniczo obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu, który powstał najwcześniej (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej). Istnieje jednak możliwość wyboru tytułu do ubezpieczeń, ale tylko w miesiącach, w których podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest niższa od podstawy wymiaru składek z działalności. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia społeczne mogą być opłacane z tytułu umowy zlecenia, ale tylko w sytuacji, gdy miesięczny przychód ze zlecenia, podlegający oskładkowaniu, nie będzie niższy od najniższej podstawy wymiaru składek z działalności, określonej w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Serwis ZUSiK.pl