Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów:

  • prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 000 zł - jeśli prowadziłeś działalność przez cały rok; ten limit jest niższy, jeśli prowadziłeś ją tylko przez część roku - ustal wtedy limit w ten sposób: podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia (teraz: 63 000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność gospodarczą  w poprzednim roku kalendarzowym,
  • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w 2018 roku,
  • nie spełniasz warunków, aby płacić preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia),
  • jeśli rozliczałeś się na karcie podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
  • nie wykonujesz w ramach działalności gospodarczej tego, co robiłeś dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • w poprzednim roku nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Jeśli kontynuujesz działalność, którą prowadziłeś w 2018 roku, i chcesz skorzystać z tej ulgi, musisz złożyć w ZUS dokumenty do 8 stycznia 2019 roku.

Więcej informacji wraz z przykładami znajdziesz na www.zus.pl.

Aby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, możesz wykorzystać kalkulatora.

Źródło: www.zus.pl

 

ZUSiK