Z dniem 1 maja 2015 r. do ustawy o emeryturach i rentach został dodany przepis art. 110a umożliwiający ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru także w przypadku, gdy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego.

 

Ponownego ustalenia wysokości emerytury dokonuje się po spełnieniu następujących warunków:

  • do obliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazane zostały zarobki (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe) przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury,
  • zarobki obejmują okres 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających w ostatnich 20 latach poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru lub dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury,
     
  • nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%.

 

Do przeliczenia emerytury na zasadach określonych wyżej, stosuje się aktualnie obowiązującą kwotę bazową, dzięki czemu przeliczane świadczenie jest korzystniejsze.

Dotychczas przepis art. 110 ustawy emerytalnej pozwalał na przeliczenie podstawy wymiaru, do której wskazano zarobki przypadające w całości lub w części po przyznaniu świadczenia jedynie wtedy, gdy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru był wyższy od poprzednio ustalonego.

Przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury porównuje się faktyczne relacje zarobków w danym roku kalendarzowym z przeciętnym wynagrodzeniem określonym dla tego roku. Następnie do obliczenia wysokości świadczenia wyliczony wskaźnik ogranicza się do 250%.

Ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy emerytalnej można dokonać tylko raz. W przypadku, gdy emeryt zgłosi kolejny wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, to ZUS dokona przeliczenia wyłącznie na podstawie art. 110 lub 111 tej ustawy, jeżeli wnioskodawca spełni warunki określone w tych przepisach.

 

ZUSiK.pl