Nie. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za pracę jeśli nie przepracował choćby jednego dnia. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej takiemu pracownikowi nie ustala się wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

 

Zgodnie z dotychczas funkcjonującym poglądem pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, lecz jest niezdolny do pracy wyłącznie w dni dla niego pracujące przypadające od poniedziałku do piątku, za dni rozkładowo wolne: soboty, niedziele i święta, ma prawo do normalnego wynagrodzenia. Posiłkowano się przy tym zasadą określoną w § 11 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z tym przepisem w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30, a otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak powstałą kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Wskazany przepis należy stosować odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której przysługuje mu zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wątpliwe wśród praktyków było to, co ustawodawca miał na myśli w tym przepisie, wskazując na wynagrodzenie przysługujące – czy chodziło o wynagrodzenia za czas efektywnej pracy czy za okres nieobjęty zaświadczeniami lekarskimi o czasowej niezdolności do pracy. W odpowiedzi z 25 stycznia 2017 r. na interpelację nr 8901 resort pracy uznał, że:

(...) "W przypadku gdy pracownik nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby, nie ma potrzeby ustalania wysokości jego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. W takiej bowiem sytuacji nie ma części miesiąca (nawet jednego dnia), w którym pracownik wykonywał pracę i za którą przysługiwałoby mu wynagrodzenie za pracę. W mojej opinii powołany przepis nie będzie miał zastosowania zarówno w przypadku, gdy absencja chorobowa pracownika obejmowała cały miesiąc (zwolnienie lekarskie na wszystkie dni miesiąca), jak i wtedy gdy obejmowała ona tylko wszystkie dni miesiąca będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Należy bowiem zauważyć, że naczelna zasada obowiązująca przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za pracę wyrażona została w art. 80 Kodeksu pracy, stanowiąc, że wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią."

Zgodnie z zaprezentowanym poglądem, jeżeli w danym miesiącu pracownik jest niezdolny do pracy wyłącznie w dni robocze, to otrzyma świadczenie chorobowe tylko za tę liczbę dni. Za pozostały nieprzepracowany czas nie nabędzie prawa do wynagrodzenia za pracę. Należy zauważyć, że jest to stanowisko dotychczas rzadziej stosowane w praktyce. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia resortu pracy, wystarczy, aby pracownik wykonywał pracę choćby przez 1 dzień w miesiącu, a wskazany przez ministerstwo sposób ustalania wynagrodzenia nie będzie miał zastosowania.

 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zastrzeżeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest ono uprawnione do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustaw. W związku z tym prezentowane przez resort poglądy prawne nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów i inspektorów pracy. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością stosowania przez pracodawców przepisów prawa pracy, w tym ustawy o zfśs, sprawują właściwe miejscowo organy Państwowej Inspekcji Pracy. Zatem niewykluczone, że podczas kontroli PIP inspektor pracy zakwestionuje wskazany wyżej i rekomendowany przez MRPiPS sposób ustalania wynagrodzenia za część miesiąca. Jednak pracodawca będzie mógł, powołując się na stanowisko resortu pracy, kwestionować decyzję PIP przed sądem.

 

ZUSiK.pl