Prowadzę działalność gospodarczą. W październiku 2016 urodziłam dziecko i w związku z tym przebywam na zasiłku macierzyńskim z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy w obecnej sytuacji muszę opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i czy mogę w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego dalej prowadzić działalność gospodarczą?W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi obowiązkowo podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast stosownie do art. 11 ust. 2 tejże ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Jednocześnie zgodnie z art. 9ust. lc wskazanej ustawy, w treści obowiązującej od dnia 1 września 2009 r., osoby prowadzące działalność pozarolniczą, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów.

W świetle powyżej wskazanych przepisów, co do zasady, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i pobierająca z tytułu tej działalności zasiłek macierzyński nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu jej prowadzenia, a w rezultacie nie powstaje dla niej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ze względu na prowadzenie tej działalności, niezależnie od posiadania równocześnie innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Takie stanowisko zajął m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w decyzji nr 484/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Obowiązujące przepisy zarówno ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jak i ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie zabraniają w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego zajmowania się prowadzoną działalnością. Fakt wykonywania działalności w żadnym wypadku nie może być podstawą do pozbawienia prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ZUS nie ma prawa uzależniać wypłaty tego świadczenia od złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba prowadząca działalność w dalszym ciągu może więc sama prowadzić działalność gospodarczą. Nie dotyczy to jednak pobierania zasiłku chorobowego, który przyznawany jest z uwagi na niezdolność do pracy i w tym okresie osoba prowadząca działalność nie może zajmować się działalnością.

 

ZUSIK.pl