Czy świadczenie polegające na odpracowywaniu przez dłużników zaległości czynszowych będzie rodzić obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ?

 

Nie. Przepis art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia wśród osób obowiązkowo objętych ubezpieczeniami tych, które wykonują świadczenie zamienne celem zwolnienia z długu. Takie świadczenie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w decyzji nr 115 z dnia 09 kwietnia 2014 roku.

 

Serwis ZUSIK.pl

Czy osoba - członek zarządu spółki, który wykonuje swoją funkcję na podstawie umowy o pracę, jest równocześnie wspólnikiem tej spółki, która jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega ubezpieczeniu społecznemu tylko na podstawie jednego z przedstawionych stosunków prawnych czy też na podstawie obu łącznie ?

 

W myśl art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada

Czy w sytuacji, w której pomiędzy mną a moja żoną istnieje rozdzielność majątkowa mam obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczeń jako osoby współpracującej przy wykonywaniu przeze mnie działalności gospodarczej ? Nadmieniam, że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe.

 

Tak, powinien Pan zgłosić małżonkę jako osobę współpracującą.

 

W sytuacji prowadzenia z żoną wspólnego gospodarstwa domowego rozdzielność majątkowa „niestety” nie daje możliwości zgłoszenia małżonki jako pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Jeżeli jednak {akeebasubs 1 || 2} nie pozostają Państwo we wspólnym gospodarstwie domowym, wówczas żona zatrudniona w Pana firmie powinna zostać zgłoszona doProwadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcyjno-handlowym. Obecnie rozważam zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia swojego syna, dla którego miałby to być jedyny tytuł do ubezpieczeń.

Czy w takiej sytuacji syn może podlegać do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia czy też powinien być zgłoszony do ubezpieczeń jako osoba współpracująca?

 

W przedstawionym stanie faktycznym syn może podlegać do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia.

 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami lub osobami

W dniu 19 lutego 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydał decyzję nr 189/2014, w której ponownie potwierdził, że w przypadku podlegania do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia do słowackiego systemu ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce nie ma obowiązku podlegania do ubezpieczeń jak również do opłacania składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Z decyzji wynika, że kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu