Od wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy istnieje obowiązek naliczenia składek i odprowadzenia ich do ZUS. Zleceniobiorca może pozostać w rolniczym ubezpieczeniu społecznym w KRUS pod warunkiem, że przychód osiągany z umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym nie będzie przekraczać kwoty 925 zł (w 2016 r.). Uzyskanie wyższej kwoty powoduje wyłączenie go z obowiązkowych ubezpieczeń w KRUS.

Samoistna umowa zlecenia (tzn. taka, której nie towarzyszy inny tytuł do ubezpieczeń) jest tytułem do następujących ubezpieczeń:

● obowiązkowych – emerytalnego, rentowych i wypadkowego, oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

● zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2016 r. od wynagrodzeń wypłacanych zleceniobiorcom należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu każdej zawartej umowy, aż do osiągnięcia (lub przekroczenia) w danym miesiącu łącznej podstawy wymiaru tych składek w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 1850 zł).

Osoba objęta ubezpieczeniem społecznym rolników, rozpoczynająca pracę na podstawie umowy zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS jako zleceniobiorca. Od 1 stycznia 2015 r. taka osoba może jednak równolegle pozostać w ubezpieczeniu rolniczym w KRUS. Taką możliwość daje bowiem art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przywołana regulacja stanowi, że rolnik, który – posiadając ubezpieczenie społeczne w KRUS w pełnym zakresie – został objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywania umowy zlecenia, nadal podlega ubezpieczeniu rolników w okresie wykonywania tej umowy, mimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym. Warunkiem koniecznym jest jednak to, aby przychód osiągany ze zlecenia nie przekraczał w rozliczeniu miesięcznym kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taki rolnik ma prawo w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia rolniczego, składając w KRUS oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone.

Zatem rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS w pełnym zakresie, który zawiera umowę zlecenia, nadal może podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, o ile przychód ze zlecenia w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza w 2016 r. kwoty 925 zł.

Omawiany przepis stanowi wyjątek od reguły, zgodnie z którą osoba posiadająca tytuł do ubezpieczeń w systemie powszechnym (ZUS) jest wyłączana z ubezpieczeń w KRUS – nawet jeżeli nadal prowadzi gospodarstwo rolne. Z takiego rozwiązania nie mogą jednak skorzystać rolnicy ubezpieczeni z innego tytułu, np. umowy o pracę.

 

Serwis ZUSiK.pl