Składka zdrowotna bez odliczeń

Uchwalony PŁ zlikwiduje od przyszłego roku możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Będzie to dotyczyć wszystkich podatników.

Dla niektórych z nich – konkretnie dla pracowników oraz dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych – przewidziano tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby o dochodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Ulga dla klasy średniej nie obejmie też podatników, którzy wybiorą liniowy 19-procentowy PIT. Zapłacą oni natomiast niższą składkę zdrowotną – w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali zapłacą ją w wysokości 9 proc. dochodu.

Zmiany w ryczałcie

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., ale od innej podstawy wymiaru. Będzie ona wynosić:

■ 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,

■ 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 300 tys. zł,

■ 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.

Zmienią się stawki ryczałtu. Np. dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka ryczałtu zmaleje z 15 proc. do 12 proc. 

Karta podatkowa

Przy karcie podatkowej podstawą wyliczenia 9-procentowej składki zdrowotnej będzie minimalne wynagrodzenie (w 2022 r. wyniesie ono 3010 zł).

Od 2022 r. prawo do karty będą mieli tylko podatnicy, którzy w ten sposób rozliczają się z fiskusem w 2021 r.

Zero PIT dla dużych rodzin

Polski Ład wprowadzi od 2020 r. „zero PIT” dla: dużych rodzin, emerytów oraz dla powracających z zagranicy. Dziś z podobnej preferencji mogą korzystać tylko młodzi podatnicy do 26 roku życia.

W dużych rodzinach zerowy PIT będzie przysługiwać rodzicom z co najmniej czwórką dzieci. W tym przypadku będzie obowiązywał podobnie jak w przypadku preferencji dla młodych roczny limit przychodów 85 528 zł.

Zero PIT dla seniorów

Podatku nie zapłacą także osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury, zrezygnują z jej pobierania i będą nadal aktywne zawodowo. Z preferencji skorzystają seniorzy prowadzący własny biznes, jak i będący pracownikami lub zleceniobiorcami.

Roczny limit przychodów wolnych od podatku będzie ten sam, co u rodziców w dużych rodzinach – 85 528 zł plus kwota wolna w wysokości 30 tys. zł.

Transakcje gotówkowe

Polski Ład wprowadzi już od 2022 r.:

■ niższy limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 tys. zł do 8 tys. zł,

■ obowiązek zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy, jeżeli wartość transakcji przekroczy 20 tys. zł (bez względu na liczbę płatności).

Wykup z leasingu

Od 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, a dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie do aut wykupionych po 31 grudnia 2021 r.

Najem i amortyzacja

Dopiero od 2023 r. wejdzie w życie zasada, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza biznesem. Wskutek tego w rozliczeniach z fiskusem nie będzie można uwzględniać poniesionych kosztów, a od kwoty otrzymanej od najemcy (dzierżawcy) trzeba będzie odprowadzić podatek w wysokości 8,5 proc. i od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł rocznie – 12,5 proc.

Natomiast już od 2022 r. wejdzie w życie zakaz amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (nie tylko związanej z najmem). Nie dotyczy to budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wybudowanych do końca 2021 r. – te będzie można amortyzować jeszcze przez rok (czyli do końca 2022 r.).

JPK księgi

Podatnicy PIT i CIT, a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą musieli od 2023 r. po zakończeniu każdego roku przesyłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje.

Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT będą to robić także co miesiąc lub kwartał, przy czym minister finansów będzie mógł ich z tego obowiązku zwolnić (w rozporządzeniu).

Podatek minimalny

Już od przyszłego roku wejdzie w życie minimalny podatek dochodowy (nowy art. 24ca ustawy o CIT). Nową daninę zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

■ poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo

■ będą miały udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych nie większy niż 1 proc.

Stawka nowego minimalnego podatku dochodowego ma wynosić 10 proc., a podstawą opodatkowania ma być suma:

■ kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych),

■ poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych „nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego w części przewyższającej 30 proc. podatkowej EBITDA,

■ poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia usług niematerialnych i opłat licencyjnych, jeśli ich wartość przekroczy 3 mln zł oraz 5 proc. podatkowej EBITDA,

■ wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim powoduje zwiększenie zysku brutto albo zmniejszenie straty brutto.

Podatek minimalny będzie pomniejszany o kwotę CIT należnego za ten sam rok. Wpłaconą do urzędu skarbowego kwotę podatku minimalnego będzie można odliczyć od zapłaconego w Polsce CIT w trzech kolejnych latach podatkowych.

Estoński CIT

Zmiany nie ominą też estońskiego CIT. Od 2022 r. będą mogły go wybrać nie tylko spółki kapitałowe, ale również komandytowe i komandytowo-akcyjne (o ile ich wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne). W związku z tym zmieni się nazwa daniny – z obecnego „ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych” na „ryczałt od dochodów spółek”.

Wyeliminowany zostanie maksymalny limit przychodów 100 mln zł, a dzięki temu również przepisy o 5-procentowym domiarze podatku w razie przekroczenia tego pułapu. Nie trzeba też będzie ponosić nakładów inwestycyjnych.

Estoński podatek zostanie obniżony. Obecnie mali podatnicy płacą go według stawek 15 proc. lub 10 proc., a więksi – 25 proc. lub 20 proc. CIT. Niższe stawki zależą od wysokości nakładów inwestycyjnych.

Od 2022 r. stawki będą wynosić 10 proc. dla małych podatników i 20 proc. dla pozostałych, niezależne od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Spółki, które będą stosować estoński CIT i u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym 4 mln euro, będą mogły rozliczać VAT kwartalnie. Stracą tę możliwość, jeżeli przekroczą roczny próg sprzedaży 4 mln euro lub prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Grupy VAT

Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy o grupach VAT. Umożliwi to składanie jednego JPK_VAT i wpłacanie podatku za wszystkie podmioty tworzące grupę. One same nie będą rozliczać go w transakcjach między sobą.

Usługi niematerialne

Od 1 stycznia 2022 r. uchylony zostanie art. 15e ustawy o CIT, który dziś limituje zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne.

W zamian pojawią się trzy nowe rozwiązania, które mogą efektywnie prowadzić do zbliżonych skutków:

■ wspomniany już podatek minimalny od przychodów (art. 24ca ustawy o CIT),

■ podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa ustawy o CIT),

■ całkowite wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tzw. ukrytych dywidend (art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1c ustawy o CIT).

Jednak to ostatnie rozwiązanie zostało odroczone o rok. Ma wejść w życie od 2023 r.

Abolicja podatkowa

W 2022 r. będzie można skorzystać z abolicji podatkowej. Chodzi o podatników, którzy mają dochody wcześniej nieujawnione i nieopodatkowane, a także o tych, którzy zechcą się wycofać z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych (w tym o zasięgu transgranicznym) i uniknąć ciążącej na nich z tego powodu odpowiedzialności.

Wszyscy oni będą mogli złożyć wnioski o zastosowanie tzw. ryczałtu przejściowego (8 proc.). Będzie je można złożyć w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Pakiet innowacyjny

Rozbudowany zostanie, już od 2022 r., system preferencji wspierających innowacje i proces produkcyjny. Ma obejmować ulgi:

■ badawczo-rozwojową (B+R),

■ IP Box, która ma działać symultanicznie z ulgą B+R,

■ na prototyp,

■ na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, czyli specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach,

■ na robotyzację, która ułatwi otwarcie linii produkcyjnej.

Ulga na terminal

Podatnicy PIT i CIT będą mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

ZUSiK.pl