Polski ład a ZUS

 

Sankcja za nielegalne zatrudnianie lub zaniżanie składek

Do ustawy systemowej wprowadzono sankcję dla pracodawców w przypadkach:

  • stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia - chodzi tu o osoby, którym nie potwierdzono na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, lub
  • zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników.

W takich sytuacjach składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia nie będą obciążały ubezpieczonego, lecz zostaną opłacane w całości z własnych środków przez płatnika składek.

 

Modyfikacja dokumentów rozliczeniowych ZUS

W imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA), a także w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) będą wykazywane oprócz obecnie wymaganych danych również m.in. informacje o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania oraz o przychodach lub dochodach. Są to informacje, które pozwalają ZUS zweryfikować prawidłowość ustalenia przez przedsiębiorcę wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ww. dokumentach będzie też wykazywana informacja o kwocie dopłaty składki zdrowotnej stanowiącej różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego w rozumieniu ustawy zdrowotnej dotyczących przedsiębiorcy. Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

 

Nowe terminy opłacania składek ZUS

Zmodyfikowano terminy przesyłania dokumentów rozliczeniowych i dokonywania zapłaty składek. W wyniku zmian będą obowiązywały następujące terminy:

  • do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15 dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek (w tym przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia - obecnie jest to 10 dzień miesiąca).

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 1 pkt 13, pkt 47, pkt 62, art. 8, art. 15, art. 89 ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 

ZUSiK.pl