Transakcje bezgotówkowe w Polskim Ładzie - skutki dla podatników VAT

MF chce doprowadzić do tego, aby zasadniczo transakcje odbywały się w formie bezgotówkowej, również w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów. W związku z tym zostanie wprowadzony nowy obowiązek i sankcje za jego naruszenie, ale także bonusy za dostosowanie się do nowych regulacji.

Kiedy trzeba będzie sprawdzić rachunek kontrahenta na białej liście

Od 2022 r. zostanie obniżony z 15 000 do 8000 zł limit dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami. To oznacza, że obowiązek sprawdzania rachunku rozliczeniowego kontrahenta na białej liście będzie dotyczył transakcji powyżej 8000 zł, a nie - jak do tej pory - powyżej 15 000 zł.

Którzy przedsiębiorcy będą musieli umożliwić klientom płatności kartą

Przedsiębiorcy zostaną zobowiązani umożliwić dokonywanie zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu terminali płatniczych.

Obowiązek ten nie będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy nie ewidencjonują obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Ważne

Przedsiębiorca, który ewidencjonuje obrót na kasie online, od 1 lipca 2022 r. będzie zobowiązany zapewnić współpracę kasy z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi, które określi rozporządzenie wykonawcze.

Jakie będą sankcje dla przedsiębiorcy, gdy wbrew obowiązkowi nie będzie miał terminala płatniczego

Niezapewnienie możliwości dokonywania przez klientów płatności instrumentami płatniczymi lub współpracy kasy z terminalem będzie również sankcjonowane w ustawie o VAT.

Brak prawa do przyśpieszonego zwrotu. Podatnikowi, w przypadku którego zostanie stwierdzone, że wbrew obowiązkowi nie umożliwił klientom płatności bezgotówkowych, nie będzie przysługiwał zwrot VAT w terminie 25 dni za okres rozliczeniowy:

 1. w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone, oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym,
 2. za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

Brak prawa do rozliczeń kwartalnych. Podatnik utraci także prawo do rozliczeń kwartalnych, gdy w danym kwartale zostanie stwierdzone, że wbrew obowiązkowi nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

Powrót do rozliczeń kwartalnych będzie możliwy nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.

Kara pieniężna. Ponadto na podatnika, który od 1 lipca 2022 r. nie zapewni współpracy kasy online z terminalem płatniczym umożliwiającym przyjmowanie płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, będzie nakładał karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Jakie korzyści dla przedsiębiorcy, który umożliwi płatności bezgotówkowe, przewiduje Polski Ład

Ustawodawca przewidział też bonusy za płatności bezgotówkowe. Urząd skarbowy będzie obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia JPK_V7, w przypadku złożenia:

 1. deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,
 2. korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji lub po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Zwrot w terminie 15 dni będzie możliwy, gdy łącznie zostaną spełnione cztery warunki. Zwrot w terminie 15 nie będzie przysługiwał podatnikom, którzy nie ewidencjonują obrotu na kasie online.

Ważne

Zwrotu w terminie 15 dni nie uzyska podatnik, który nie ewidencjonuje obrotu na kasie online.

Warunki uzyskania zwrotu w terminie 15 dni

Lp.

Warunki

1.

Za 3 kolejne miesiące, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie - za 1 kwartał, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

 • łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto dokonanej przez podatnika w danym okresie był nie niższy niż 80%,
 • otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas online, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 80%; w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. udział ten nie będzie mógł być niższy niż 65%.

2.

Przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas online, za każdy okres rozliczeniowy będzie musiała wynosić co najmniej 50 000 zł.

3.

Za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

 • wykazana przez niego kwota zwrotu nie będzie mogła przekroczyć dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas online,
 • kwota do przeniesienia nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie będzie mogła przekroczyć 3000 zł,
 • podatnik będzie musiał złożyć deklarację przed upływem terminu do jej złożenia.

4.

Podatnik przez:

 • kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, będzie musiał:

- być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składać za każdy okres rozliczeniowy JPK_V7,

- prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas online;

 • kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który wystąpi z wnioskiem o zwrot, będzie musiał posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, zawarty na białej liście.

Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem, będzie się ustalało w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie będzie się wliczało wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami wystawionymi przy użyciu kasy, gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Zmiana CN i stawek VAT

28 czerwca 2019 r. został przyjęty i podpisany przez Radę Współpracy Celnej WCO nowy Zharmonizowany System (HS) 2022. Na podstawie tego dokumentu Komisja Europejska (DG TAXUD) we współpracy z państwami członkowskimi UE dokonała transpozycji zmian z HS do Nomenklatury scalonej (CN) Wspólnej Taryfy Celnej UE, która będzie obowiązywała od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN (tzw. CN 2022). Jest to konsekwencja zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego - tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat. Zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) polegają m.in. na zmianach w nazwach i zawartości działów, pozycji czy w symbolach klasyfikacyjnych. Wprawdzie CN ulega corocznym modyfikacjom, ale tegoroczna zmiana ma o wiele szerszy zakres.

W związku z tym konieczne stały się zmiany przepisów VAT w zakresie, w jakim ustawodawca odwołuje się w nich do zmienionej nomenklatury CN, tj. m.in. dotyczących stawek obniżonych VAT, zwolnienia podmiotowego oraz z tytułu importu towarów czy szczególnych procedur w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Jak podkreśla MF, wprowadzane zmiany zasadniczo wiążą się ze zmianą nazw CN, jednak w niewielkim zakresie mogą nastąpić zmiany w zakresie stawek obniżonych VAT dotyczących niektórych towarów. Dlatego MF zaleca przegląd oferowanego asortymentu i odpowiednie dostosowanie systemów księgowych i kas rejestrujących.

Możliwość kwartalnych rozliczeń dla podmiotów niemających statusu małego podatnika

Zostanie przyznane prawo do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT dodatkowej grupie podatników, tj. podatnikom stosującym opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), nawet gdy nie będą posiadali statusu małego podatnika. Będą mogli rozliczać się kwartalnie, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

 • złożą na piśmie zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa,
 • wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro przeliczanej zgodnie z kursem NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W efekcie możliwość rozliczania się kwartalnie obejmie również ściśle określone podmioty, które przekroczą tzw. limit "małego podatnika" w VAT wynoszący obecnie 1 200 000 euro brutto obrotu w roku poprzednim.

 

 Źródło: Inforlex 

 

ZUSiK.pl