12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku.

Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lutego 2020 r.

Założenia "małego ZUSu plus"

 • zwiększenie progu przychodu umożliwiającego odprowadzanie składek zus od niższej podstawy z kwoty stanowiącej 30-krotność minimalnego wynagrodzenia z grudnia poprzedniego roku do kwoty 120 000 zł,
 • uzależnienie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu z działalności gospodarczej. Chodzi o dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym w rozumieniu przepisów podatkowych. Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość,
 • wydłużenie dla osób uprawnionych do "małego ZUS plus", rozpoczynających lub wznawiających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu danego roku, okresu dokonywania zgłoszenia do ubezpieczeń zusowskich w terminie do końca stycznia danego roku. Jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, ww. zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (wyjątkowo w 2020 r. zgłoszenia do zmodyfikowanej ulgi nalezy dokonać w okresie od 1 do 29 lutego, a jeżeli jest on krótszy niż 7 dni, to w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń);
 • obowiązek przekazywania w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej dodatkowo informacji o formie opodatkowania działalności gospodarczej i wysokości dochodu z poprzedniego roku.

Co ważne, obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. będą mogły być opłacane:

 • przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych (przesłanka ta ma na celu wyeliminowanie nadużyć w postaci celowego zakładania albo wznawiania działalności w końcówce roku kalendarzowego, aby w kolejnym roku móc opłacać składki od najniższej podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia);
 • maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Osoby uprawnione do korzystania z Małego ZUS‑u na dotychczasowych zasadach, które chcą skorzystać z tej ulgi w styczniu 2020 r. - powinny złożyć zgłoszenie w tym zakresie do 8 stycznia (analogicznie jak w roku poprzednim).

Niższy próg przychodowy przy ustalaniu ulgi składkowej

Zgodnie z ustawą w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu warunkujący korzystanie z "małego ZUS plus" ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Sprowadza się to do podzielenia ustanowionego na 2020 r. progu przychodowego w wysokości 120 000 zł przez liczbę̨ dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożenia wyniku przez liczbę̨ dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Wynik podlega zaokrągleniu do pełnych groszy w górę̨, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż̇ 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Obliczanie podstawy wymiaru składek przy uldze "mały ZUS plus"

Na podstawie planowanych rozwiązań najniższą̨ podstawę̨ wymiaru składek społecznych ubezpieczony będzie wyznaczał na dany rok kalendarzowy, poprzez:

 • pomnożenie przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5,
 • zaokrąglenie otrzymanego wyniku do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Wspomniany przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej będzie obliczany w drodze podzielenia rocznego dochodu z działalności z poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie - pomnożenia wyniku przez 30.

 

W celu wyliczenia podstawy składkowej w ramach "małego ZUS plus", przedsiębiorca będzie musiał posłużyć się następującymi wzorami:

 

 • (roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym : liczba dni prowadzenia działalności z działalności w poprzednim roku kalendarzowym) x 30 = przeciętny miesięczny dochód z działalności;

 

 • przeciętny miesięczny dochód z działalności x 0,5 = miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ustalona według przedstawionych reguł podstawa wymiaru składek społecznych nie będzie mogła być:

 • niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (w 2020 r. jest to kwota 780 zł - 30% x 2600 zł) oraz
 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok kalendarzowy (w 2020 r. jest to kwota 3136,20 zł - 60% x 5227 zł).

Wyłączenia z preferencji składkowej dla małych przedsiębiorców

Nowy mechanizm ustalania najniższej podstawy składkowej nie będzie miał zastosowania do tych samych osób, które są wyłączone z możliwości korzystania z funkcjonującego w 2019 r. "małego ZUS". Dotyczy to zatem m.in. przedsiębiorców, którzy:

 • spełniają̨ warunki określone przy tzw. "starej" 2-letniej uldze dla rozpoczynających działalność,
 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres krótszy niż̇ 60 dni kalendarzowych,
 • wykonują̨ pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ustalały najniższą̨ podstawę̨ wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zależności od przychodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

ZUSiK.pl

 

Źródło: zus.pl