Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana osobom pobierającym rentę, które nie miały okresu składkowego i nieskładkowego wymaganego do ustalenia tej emerytury w wysokości najniższej emerytury, jest niższa od obowiązujących od terminu waloryzacji nowych kwot najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę tę podwyższa się odpowiednio do kwoty:

  • 1000 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 750 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Dotyczy to osób, które nie mają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed 1 października 2017 r. - 22 lata) dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Emerytury te były dotąd objęte jedynie gwarancją wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Nowa wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, tj. 1 marca 2018 r., z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.

Ponadto osoba, która osiągnęła wiek emerytalny lub której ustalono prawo do emerytury, nie będzie miała prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

 

ZUSiK.pl