W wyniku korekt dokumentów rozliczeniowych na koncie firmy w ZUS powstała nadpłata. W związku z powyższym został złożony w ZUS wniosek o zwrot przedmiotowej kwoty nadpłaconych składek.

Niestety, zamiast rozliczenia nadpłat ZUS przesłał nam informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu zbadania, czy mieliśmy podstawy do złożenia korekt. Postępowanie trwa aż do teraz i w naszej sprawie nie została wydana żadna decyzja. Obawiamy się, że nadpłacone składki zaczną się przedawniać. Jakie działania możemy podjąć, aby uzyskać rozliczenie konta i odzyskać nadpłacone pieniądze?

 

Jeśli od złożenia wniosku o zwrot nadpłaty upłynęły 2 miesiące, obecnie, w dowolnym terminie, można wnieść do sądu odwołanie w związku z bezczynnością ZUS. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem właściwej dla miejsca prowadzenia działalności jednostki terenowej ZUS. Sprawę zbada sąd okręgowy i rozstrzygnie, czy na koncie płatnika faktycznie istnieje nadpłata.

W sytuacji gdy płatnik składek dostrzegł nieprawidłowości w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych lub został zawiadomiony o nich przez ZUS, jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc od daty stwierdzenia błędów (albo od daty zawiadomienia przez ZUS), złożyć korektę błędnych dokumentów - imienny raport miesięczny korygujący oraz deklarację rozliczeniową korygującą (vide: art. 41 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Jeżeli w wyniku złożonych korekt na koncie płatnika powstanie nadpłata, ZUS z urzędu zaliczy ją na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Jeśli płatnik nie zalega z kwotami na rzecz ZUS, może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Nadpłacone składki powinny być zwrócone przez ZUS w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika korekt oraz wniosku o zwrot nadpłaty. Uchybienie temu terminowi skutkuje koniecznością zapłaty przez ZUS odsetek w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Nadpłatę płatnik może odzyskać tylko wtedy, gdy nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS.

ZUS jest uprawniony do weryfikowania zasadności złożonych przez płatnika korekt. W razie korygowania prostych błędów rachunkowych rozliczenie nadpłaty składek zwykle następuje szybko. Jeśli jednak dochodzi np. do poważnej korekty podstawy wymiaru składek, szczególnie za długie okresy - można oczekiwać wszczęcia przez ZUS postępowania wyjaśniającego. ZUS mógł zatem podjąć czynności wyjaśniające w tej sprawie, jednak powinien przeprowadzić to postępowanie z zachowaniem ustawowych terminów. Od dnia złożenia przez płatnika poprawnych dokumentów rozliczeniowych i wniosku o zwrot nadpłaty organ miał 30 dni na zwrot nadpłaconych składek lub wydanie decyzji odmownej.

Jeżeli firma złożyła wniosek o zwrot nadpłaty do ZUS wraz z korektą dokumentacji rozliczeniowej, a ZUS nie zakończył postępowania w ww. terminie, to po upływie 2 miesięcy od zgłoszenia roszczenia płatnika można złożyć odwołanie na bezczynność ZUS (vide: art. 83 ust. 3 ustawy o sus). Odwołanie składa się do organu rentowego, a właściwy do jego rozstrzygnięcia jest sąd okręgowy (vide: art. 477⁸ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Odwołanie na bezczynność ZUS może być złożone w każdym czasie, po upływie 2 miesięcy od złożenia wniosku o zwrot nienależnie zapłaconych składek. Warto jednak przypomnieć, że jeśli ZUS wydałby decyzję odmawiającą zwrotu nadpłaconych składek, odwołanie od decyzji należałoby wnieść w terminie 1 miesiąca od dnia jej doręczenia.

Warto też przypomnieć, że nienależnie opłacone składki zasadniczo przedawniają się po 5 latach od dnia:

·         ich opłacenia (w sytuacji gdy o nadpłacie nie poinformował płatnika ZUS),

·         otrzymania zawiadomienia od ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek.

Bieg terminu przedawnienia ulega jednak zawieszeniu zasadniczo od dnia wszczęcia przez ZUS postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ostateczna decyzja organu rentowego staje się prawomocna:

·         z upływem terminu do jej zaskarżenia do sądu ubezpieczeń społecznych (decyzja niezaskarżona),

·         w dniu, w którym sąd ubezpieczeń społecznych prawomocnym wyrokiem oddali odwołanie (por. wyrok SN z 6 czerwca 2013 r., II UK 343/12).

Po okresie zawieszenia termin przedawnienia biegnie dalej z uwzględnieniem okresu sprzed zawieszenia.

 

ZUSiK.pl