Czy wcześniejsze nieopłacanie w terminie składek ubezpieczeniowych i zaległości względem ZUS może stanowić argument dla organu rentowego do odmowy przywrócenia terminu do zapłaty składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wcześniejsze zaległości w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne i uchybianie terminom ich zapłaty nie mogą automatycznie przesądzać o odmowie przywrócenia terminu do opłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe.

Stan faktyczny

Ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlegała z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym płacąc składki od najniższej podstawy. Składki często opłacała po terminie. Zaległości wobec ZUS spłacała w ramach zawartego układu ratalnego. Od 1 stycznia 2015 r. – będąc wówczas w ciąży – zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, deklarując składkę od wyższej podstawy. Od 15 czerwca 2015 r. do porodu we wrześniu kobieta przebywała na zwolnieniu chorobowym. Składki za maj 2015 r. opłaciła w terminie, lecz w niepełnej wysokości. Powodem był błąd ksiegowej. Niedopłata w składce chorobowej wynosiła kilkanaście złotych. ZUS nie przywrócił terminu do opłacenia składki chorobowej, argumentując to zaległościami i częstym nieopłacaniem pełnych składek. Organ rentowy wyłączył kobietę z ubezpieczenia chorobowego za okres 1–31 maja. Ponownie objął ją tym ubezpieczeniem od 1 czerwca 2015 r. i przyznał zasiłek chorobowy dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek wyliczył od najniższej podstawy.

 

Wyroki sądów powszechnych

 

Sąd I instancji przyznał rację organowi rentowemu. Sąd II instancji zmienił wyrok i uznał apelację ubezpieczonej za zasadną. ZUS wniósł skargę kasacyjną.

 

Wyrok SN

 

SN orzekł, że każdy wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki chorobowej powinien być rozpatrzony indywidualnie. Wcześniejsze zaległości czy opóźnienia w zapłacie składek nie mogą automatycznie przesądzać o odmowie przywrócenia terminu. SN wskazał, że w świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej przyczynami uzasadniającymi wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie są m.in. choroba ubezpieczonego, nagły wyjazd, brak pieniędzy wywołany czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego, siła wyższa, wypadek losowy, a także inne niezależne od woli ubezpieczonego okoliczności, niewynikające z jego zaniedbania. Skoro uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonej (było wynikiem błędu biura rachunkowego) i dotyczyło niewielkiej kwoty (kilkanaście złotych), to istniały podstawy do przywrócenia terminu do opłacenia składki chorobowej.

Wyrok SN korzystny dla ubezpieczonej.

 

 

ZUSIK.pl