Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i utraciły prawo do tego świadczenia albo zasiłku na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę, będą miały prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne. Okres pobierania świadczenia i zasiłków zostanie zaliczony tym osobom do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych (wynoszącego co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy). Natomiast prawo do świadczenia przedemerytalnego nabędą osoby, które zarejestrują się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia lub zasiłku pobieranych nieprzerwanie przez 365 dni i które do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ukończyły co najmniej 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni, i osiągnęły okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Prawo do świadczenia przedemerytalnego będzie ustalane na wniosek zainteresowanej osoby, od dnia następującego po dniu złożenia wniosku wraz z dowodami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia.

 

Serwis ZUSiK.pl