Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje trzy rodzaje terminów, w jakich ZUS załatwia określoną sprawę. W zależności od problemu jakim zajmuje się organ rentowy wyznaczony jest termin niezwłocznego załatwienia sprawy, termin jednego miesiąca bądź aż dwóch miesięcy.

 

Niezwłoczne załatwianie spraw

 

Przepis artykułu 35 KPA wyznacza termin niezwłocznego załatwienia sprawy. Organ bez zbędnej zwłoki załatwia sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę. Organ także w tym terminie załatwia sprawy, w których fakty powszechnie są znane bądź podmiot administracyjny w tym przypadku ZUS dysponuje informacjami na ten temat. Przykładem takiej problematyki jest choćby wydawanie zaświadczeń. Organ wydaje zaświadczenia, które potwierdzają pewne fakty znane podmiotowi administracyjnemu. Art. 217 § 3 konstruuje obowiązek niezwłocznego wydania zaświadczenia, nie później niż w terminie 7 dni. A więc jest to wskazówka dookreślająca termin „bez zbędnej zwłoki”.

Organy administracji publicznej mają ustawowy obowiązek działania w każdej sprawie w najkrótszy możliwy sposób. Użyte w przepisie sformułowanie „bez zbędnej zwłoki”, oznacza de facto zakaz nieuzasadnionego przedłużania postępowania oraz obowiązek prowadzenia go w taki sposób, aby zakończenie jego nastąpiło w najkrótszym możliwym terminie.

 

Twierdzenie powyższe znajduje swoje uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnyc – vide: wyrok WSA w Warszawie z 10 lipca 2008 r. (sygn. I SAB/Wa 170/07), w którym sąd stwierdził, iż „art. 35 § 1 KPA należy rozumieć jako generalną wskazówkę dotyczącą załatwiania wszystkich spraw w postępowaniu administracyjnym w taki sposób, by nie tylko dochować terminów zakreślonych w kodeksie, ale by w miarę możliwości sprawy załatwiać w terminach krótszych. Termin miesięczny i dwumiesięczny należy traktować jako terminy maksymalne, nie zaś podstawowe”.

 

Termin jednego i dwóch miesięcy

W terminie jednego miesiąca należy rozpatrywać sprawy, które wymagają postępowania administracyjnego. Dotyczy to wszystkich zwykłych spraw, w których organ musi zebrać materiał dowodowy i na ich podstawie dokonać rozstrzygnięcia.

KPA przewiduje, iż w szczególnie skomplikowanych sytuacjach prawnych załatwienie sprawy może trwać aż dwa miesiące. Za szczególnie skomplikowane problemy należy uznać te przypadki, w których występuje złożony stan faktyczny, wymagający przeprowadzenia bardzo wnikliwego postępowania dowodowego.

 

Co na to ZUS

Pracownicy ZUS często nie zdają sobie nawet sprawy z faktu, iż w bieżącej pracy codziennie i nagminnie łamią obowiązujące prawo. Dla przeciętnego pracownika organu rentowego termin na załatwienie sprawy to 30 dni. Całkowicie pominięty zostaje termin niezwłoczny.  

Pracownicy z założenia przyjmują, że na załatwienie sprawy mają 30 dni, bez zweryfikowania czy w niniejszej sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 35 § 3 ustawy KPA czy też nie.

Powyższe nie zawsze wynika z nastawienia samego pracownika ZUS, ale również z nieznajomości przepisów prawa bądź ich nierozumieniu.

Cokolwiek jest przyczyną takiego podejścia, jedno jest pewne – w naszym interesie jest aby ZUS posiadał profesjonalną i wykształconą kadrę a tym samym tworzył „nową kulturę organizacyjną” tej instytucji, co pozwoli świadczyć usługi na wysokim poziomie.    

 

Serwis ZUSiK.pl