Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stanie się niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek nie przysługuje jednak w przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Wówczas bowiem następuje zawieszenie stosunku pracy. Urlop bezpłatny stanowi nieobecność usprawiedliwioną, za której czas nie przysługuje wynagrodzenie u pracodawcy. Urlop bezpłatny jest również okresem nieskładkowym, a pracownikowi w czasie jego trwania nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego. Podobna reguła obowiązuje również w stosunku do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego ze środków pracodawcy (vide: art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy).

 

Urlop bezpłatny jest udzielany wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego zwolnienie lekarskie nie przerywa urlopu bezpłatnego. Oznacza to, że jeśli pracownik zachoruje w czasie urlopu bezpłatnego, to nie otrzyma żadnego świadczenia.

 

Jeśli jednak pracownik zacznie chorować w trakcie urlopu bezpłatnego, a niezdolność do pracy będzie trwała również po zakończeniu tego okresu, wówczas zasiłek chorobowy przysługuje za czas niezdolności do pracy przypadającej po zakończeniu urlopu bezpłatnego.

 

Gdy niezdolność do pracy przypada w czasie urlopu bezpłatnego, pracownik nie ma również prawa do wynagrodzenia chorobowego. Prawo to przysługuje mu dopiero za okres choroby przypadający po zakończeniu urlopu. A zatem do okresu 33 dni, przez który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym, nie należy wliczać okresu niezdolności do pracy, który przypada na urlop bezpłatny.

 

W sytuacji gdy z końcem urlopu bezpłatnego ustaje także zatrudnienie, a pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie tego urlopu, nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu, natomiast po zakończeniu urlopu bezpłatnego i równocześnie zakończeniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia. W takiej sytuacji zasiłek przysługuje na ogólnych zasadach, to znaczy o ile nie zachodzą okoliczności wykluczające prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia.

 

 

Serwis ZUSiK.pl