W ostatnim czasie ZUS przeprowadza wiele kontroli w zakresie prawidłowości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podczas kontroli, pracownicy ZUS proszą o przedstawienie dokumentów księgowych zawierających dane dot. zaksięgowanych wypłat wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy ale również z tytułu tzw. umów cywilnoprawnych (w tym umów o dzieło i umów zlecenie). Jeśli z dokumentów księgowych wynika, że firma zatrudniała pracowników na podstawie umów o dzieło, kontrolerzy proszą o przedstawienie do wglądu przedmiotowych umów, które w dalszej kolejności są kwestionowane przez ZUS jako umowy zawarte w celu obejścia prawa. Umowy takie zostają przez ZUS oskłądkowane jako umowy zlecenia

Czytaj więcej: Umowy o dzieło a umowy zlecenie – niedouczeni kontrolerzy ZUS czy odgórne zalecenia ?

 

Czy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacji, kiedy nie został jeszcze zgłoszony do ZUS, ale z którym nasza firma podpisała umowę o pracę ?

 

Tak. Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Dla pracownika obowiązek ubezpieczenia powstaje w momencie podpisania umowy o pracę. 

 

Płatnik musi dokonać zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Dla pracownika datą powstania obowiązku ubezpieczenia jest data zawarcia umowy o pracę. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono – w dniu zawarcia

Czytaj więcej: Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego dla pracownika niezgłoszonego do ZUS

 

Czy w przypadku stwierdzenia błędu w dokumentach rozliczeniowych na bardzo małe kwoty rzędu kilku – kilkudziesięciu groszy, muszę złożyć do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych?

 

Nie - Płatnik składek nie ma obowiązku sporządzania korekt dokumentów rozliczeniowych, jeżeli różnica w podstawie wymiaru składek nie przekracza kwoty 2,20 zł. Nie dotyczy to jednak osób prowadzących działalność gospodarczą, które do podstawy wymiaru deklarują pewną określoną kwotę. Także ZUS może samodzielnie korygować dokumenty rozliczeniowe, o czym zawiadamia płatnika składek. Dotyczy to najczęściej drobnych nieprawidłowości.

Jeśli nieprawidłowości w deklaracji rozliczeniowej miesięcznej lub w

Czytaj więcej: Kiedy nie trzeba składać korekt dokumentów rozliczeniowych

Czy prokurent ustanowiony przez zarząd spółki będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym  a przychód z tytułu pobieranego wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ?

Nie.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określono w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem.

Powołany przepis nie zalicza do ubezpieczonych osób pełniących funkcję prokurenta pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w

Czytaj więcej: Pełnienie funkcji prokurenta a obowiązek ubezpieczeń społecznych

 

Od 27 maja 2014 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają kolejne wyłączenia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ww. fundusze przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

 

Płatnik składek może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, pod warunkiem że:

● zatrudni bezrobotnego na podstawie skierowania wydanego przez urząd pracy,

● bezrobotny w dniu nawiązania

Czytaj więcej: Nowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za bezrobotnych kierowanych do pracy...