Polecany artykuł

 

Tak, w takiej sytuacji należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne również od umowy zlecenia. Status studenta ani jego wiek nie zwalniają w tym przypadku pracodawcy z obowiązku opłacania składek od przychodu takiego zleceniobiorcy. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy zlecenia należy zsumować z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i łącznie oskładkować na zasadach mających zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy.

 

Umowa o pracę jak też umowa zlecenia wykonywane na terytorium Polski są tytułami do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego. Jednak o ile w przypadku stosunku pracy nie ma żadnych wyjątków w zakresie oskładkowania i każda umowa o