Czy nadpłata na koncie ZUS powstała w wyniku złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych podlega zwrotowi na rachunek płatnika składek ?

 

Tak. W sytuacji opisywane w pytaniu płatnik może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek ubezpieczeniowych.

Ogólna zasadą jest, że nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia społeczne podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek. Tak wynika z art. 24 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli płatnik nie posiada żadnych zobowiązań, powstałą na koncie nadpłatę ZUS pozostawia na przyszłe należności

Czytaj więcej: Kiedy płatnik może domagać się zwrotu nadpłaconych składek

 

Brakuje mi 7 m-cy aby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W czasie nauki w szkole średniej pracowałem w okresie wakacyjnym w gospodarstwie rolnym mojej rodziny.

ZUS nie uznał tej pracy jako uzupełnienie stażu pracy tłumacząc, że tego typu praca to praca sezonowa pomimo iż była wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czy w powyższej sytuacji ZUS miał prawo do zajęcia takiego stanowiska?

 

Jak czytamy w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również przypadające przed

Czytaj więcej: Praca w gospodarstwie rolnym w okresie wakacji a staż pracy

W ostatnim czasie ZUS przeprowadza wiele kontroli w zakresie prawidłowości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Podczas kontroli, pracownicy ZUS proszą o przedstawienie dokumentów księgowych zawierających dane dot. zaksięgowanych wypłat wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy ale również z tytułu tzw. umów cywilnoprawnych (w tym umów o dzieło i umów zlecenie). Jeśli z dokumentów księgowych wynika, że firma zatrudniała pracowników na podstawie umów o dzieło, kontrolerzy proszą o przedstawienie do wglądu przedmiotowych umów, które w dalszej kolejności są kwestionowane przez ZUS jako umowy zawarte w celu obejścia prawa. Umowy takie zostają przez ZUS oskłądkowane jako umowy zlecenia

Czytaj więcej: Umowy o dzieło a umowy zlecenie – niedouczeni kontrolerzy ZUS czy odgórne zalecenia ?

 

Czy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacji, kiedy nie został jeszcze zgłoszony do ZUS, ale z którym nasza firma podpisała umowę o pracę ?

 

Tak. Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Dla pracownika obowiązek ubezpieczenia powstaje w momencie podpisania umowy o pracę. 

 

Płatnik musi dokonać zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Dla pracownika datą powstania obowiązku ubezpieczenia jest data zawarcia umowy o pracę. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono – w dniu zawarcia

Czytaj więcej: Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego dla pracownika niezgłoszonego do ZUS

 

Czy w przypadku stwierdzenia błędu w dokumentach rozliczeniowych na bardzo małe kwoty rzędu kilku – kilkudziesięciu groszy, muszę złożyć do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych?

 

Nie - Płatnik składek nie ma obowiązku sporządzania korekt dokumentów rozliczeniowych, jeżeli różnica w podstawie wymiaru składek nie przekracza kwoty 2,20 zł. Nie dotyczy to jednak osób prowadzących działalność gospodarczą, które do podstawy wymiaru deklarują pewną określoną kwotę. Także ZUS może samodzielnie korygować dokumenty rozliczeniowe, o czym zawiadamia płatnika składek. Dotyczy to najczęściej drobnych nieprawidłowości.

Jeśli nieprawidłowości w deklaracji rozliczeniowej miesięcznej lub w

Czytaj więcej: Kiedy nie trzeba składać korekt dokumentów rozliczeniowych