Polecany artykuł

Od wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy istnieje obowiązek naliczenia składek i odprowadzenia ich do ZUS. Zleceniobiorca może pozostać w rolniczym ubezpieczeniu społecznym w KRUS pod warunkiem, że przychód osiągany z umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym nie będzie przekraczać kwoty 925 zł (w 2016 r.). Uzyskanie wyższej kwoty powoduje wyłączenie go z obowiązkowych ubezpieczeń w KRUS.

Samoistna umowa zlecenia (tzn. taka, której nie towarzyszy inny tytuł do ubezpieczeń) jest tytułem do następujących ubezpieczeń:

● obowiązkowych – emerytalnego, rentowych i wypadkowego, oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

● zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2016 r. od wynagrodzeń wypłacanych